Som medlem i SAMFO hjelper vi deg med råd, veiledning, forhandlinger og opplæring.
Historikk

SAMFO ble stiftet 26. juni 1946 under navnet Den Kooperative Tarifforening (DKT). Stiftere var Norges Kooperative Landsforening og dens produksjonsbedrifter, 35 samvirkelag og Forsikringsselskapene Samvirke.

Medlemstallet vokste til en topp på 715 bedrifter i 1962, alle innen forbrukersamvirket. Senere har sammenslutning av samvirkelag stadig redusert medlemstallet. Nedgangen er delvis motvirket av nye medlemmer fra boligsamvirket etter at en vedtektsendring i 1993 åpnet for alle typer samvirkeforetak.

SAMFO`s tariffarbeid var i mer enn et halvt århundre preget av at hovedavtalen med LO inneholdt bestemmelser om organisasjonsplikt og begrensninger i streikeretten, ordninger som hadde sin opprinnelse i en "samvirkeavtale" mellom NKL og LO så langt tilbake som i 1916. Disse bestemmelsene ble først fjernet fra hovedavtalen med virkning fra 1. juli 2000.

Foreningen fikk sitt nåværende navn ved 50 års jubileet i 1996. I den anledning ble det også laget et jubileumshefte som sammenfatter foreningens historie. Interesserte kan få heftet tilsendt ved henvendelse til SAMFO.