Som medlem i SAMFO hjelper vi deg med råd, veiledning, forhandlinger og opplæring.
Om SAMFO

SAMFO - arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
    - er arbeidsgivernes forening
    - for samvirkeforetak
    - har profesjonelle forhandlere
    - gir nyttige råd
    - yter personlig service


Samvirke er fellesnevneren
Alle SAMFO's medlemmer er samvirkeforetak. Dermed har alle medlemmer en felles plattform og felles interesser.

SAMFO har alltid arbeidet for samvirkeforetak, derfor kan vi samvirke.

Det gamle ordtaket «samhold gjør sterk» gjelder også for arbeidsgivere. Bedrifter som står sammen i en arbeidsgiverforening har mye større innflytelse overfor motparten enn de som må greie seg på egen hånd.

SAMFO skiller seg noe fra andre arbeidsgiverforeninger ved at vi ikke fremmer næringspolitiske synspunkter, men i tariffmessige spørsmål fremmer vi arbeidsgivernes syn. Dermed står alle våre medlemmer fritt til å uttale seg, uten å komme i konflikt med arbeidsgiverens politikk eller bli assosiert med konkurrentenes syn.

En av SAMFO's viktigste oppgaver er å forhandle fram overenskomster og andre avtaler på vegne av medlemsbedriftene. Dette er med på å skape ryddige forhold mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerne.


Profesjonelle forhandlere
Hovedmålet med SAMFO's arbeid er å oppnå et avtaleverk som personal- og lønnspolitisk gir medlemsbedriftene et godt konkurransemessig utgangspunkt i forhold til sammenlignbare bedrifter. Likevel skal arbeidstakerne ha likeverdige vilkår med arbeidstakere i tilsvarende bedrifter.
Dette er en krevende målsetting som fordrer profesjonelle forhandlere med solid og variert bakgrunn. Det har SAMFO.

Forhandlerne gir også profesjonell støtte når det er oppstått en tvist som det ikke lykkes å løse på bedriften. Ikke alle arbeidsgivere har erfaring med tvistesaker, og mange arbeidsgivere føler seg usikre i slike situasjoner. Da er det godt å ha en arbeidsgiverforening som en kan forlange profesjonell hjelp fra.


Nyttige råd
Som arbeidsgiver forutsetter myndigheter, arbeidstakere og omgivelsene forøvrig at man kjenner til de lover og regler som følger av arbeidsgiveransvaret. Derfor legger SAMFO vekt på å holde medlemmene orientert om lov- og avtaleverket til enhver tid. Medlemmer som søker råd og veiledning i konkrete situasjoner, får personlig service av bedriftens kontaktperson i SAMFO.


Økonomi
SAMFO's enkle organisering sikrer ikke bare personlig service, men også rimelig kontingent og premier til lov- og avtalebaserte sosiale ordninger. Medlemskontingenten utgjør 0,15 % av bedriftens brutto lønnsutbetaling. Minimumskontingenten er 3 % av folketrygdens grunnbeløp.


Opplæring
Gjennom vår opplæringsvirksomhet kan vi tilby regionale og lokale kurs innenfor arbeidsrettslige emner. I utgangspunktet arrangeres opplæringen sentralt eller regionalt, men vi arrangerer også bedriftsinterne kurs. Opplæringen SAMFO gjennomfører holder høy faglig standard og er prismessig meget gunstig.