0.0/4 Generelt

Budsjett 2019 - anslått lønnsutvikling - indirekte kostnader

Dette nyhetsbrevet gir en oversikt over indirekte lønnskostnader og anslått lønnsutvikling neste år. Informasjonen er ment til bruk under arbeidet med budsjettet for år 2019 og bygger dels på vedtak og avtaler og dels på antagelser/prognoser. Når det gjelder offentlige avgifter, har vi gått ut fra uendrede satser. Vi må likeledes ta forbehold om endringer i de satser SAMFO ikke har innflytelse på.

Indirekte kostnader (årspremier):

Medlemskontingent til SAMFO

0,15 % av brutto utbetalt lønn i 2018.

Minstekontingent: kr.2.905,-

Innkasseres av SAMFO pr. 15.04.2019

Premie til Avtalefestet pensjon (AFP)

Premie for AFP:

Årspremien for 2019 er av ordningens styre satt til 2,5 prosent av faktisk innberettet lønn. Det betales premie av den delen av utbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 G og 7,1 G og kun for ansatte i aldersgruppen 13 til 61 år.

Det er ingen egenandel i AFP–ordning.

Premien for AFP for 2019 er fastsatt til 2,5 %. Det skal betales arbeidsgiveravgift av premien.

Fellesordningen for AFP vil fakturere premie for AFP.

For mer info se: http://www.afp.no/bedrift/prem...

Premie til «Sliterordningen»

Tidligere har bedriften betalt premie til Sluttvederlagsordningen. Denne avvikles 31.12.2018 og erstattes av «Sliterordningen». Premien til sliterordningen er lik premien til Sluttvederlagsordningen, men opphører 31.12.2023.

Premie til «Sliterordningen» i 2019 er som følger: Arb.takere som arbeider 4-19 timer pr. uke: kr. 144,- pr. år Arb.takere som arbeider 20-29 timer pr. uke: kr. 192,- pr. år Arb.takere som arbeider over 30 timer pr. uke: kr. 240,- pr. år

Innkasseres kvartalsvis av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene

Premie til Opplysnings- og Utviklingsfondet LO-SAMFO

Arb.takere som arbeider 0-19 timer pr. uke: kr. 204,- pr. år Arb.takere som arbeider 20-29 timer pr. uke: kr. 324,- pr. år Arb.takere som arbeider over 30 timer pr. uke: kr. 552,- pr. år

Innkasseres kvartalsvis av Felleskontoret for LO/NHO-ordningene. Arbeidstakernes andel av premien er kr. 169,-pr. år (kr. 3,25 pr. uke). Bedriftene trekker dette i lønnen.

Premie for yrkesskadeforsikring

Satsene for 2019 er ikke fastsatt ennå, men for 2018 var det følgende satser: Detaljhandelsbedrifter: kr. 283,- pr. årsverk. Kontorbedrifter: kr. 240,- pr. årsverk. Coop Norge AS (lager): kr. 340,- pr. årsverk.

I industribedriftene er satsene forskjellig ut fra faregrad.

Innkasseres av SAMFO pr. 15.04.2019. Gjelder ikke bedrifter som har reservert seg mot tilslutning til SAMFOs bransjeavtale.

Obligatorisk tjenestepensjon

Premien er minimum 2 % av lønnskostnaden. (Gjelder den delen av de ansattes lønn som overstiger 1 G (96.833,-) samtidig som den ansatte må arbeide gjennomsnittlig minimum 20 % stilling. I tillegg kommer kostnader til administrasjons-, forvaltnings- og premiefritak på ca. 0,5 %).

Arbeidsgiveravgift

Her varierer det fra 0,0 % til 14,1 % avhengig av hvor bedriften er lokalisert i landet.

Feriepenger

Arbeidstakere under 60 år: 12,0 %

Arbeidstakere over 60 år: 12,0 % + 2,3 % av lønn inntil 6G.

(Ovennevnte gjelder bedrifter som har tariffavtale hvor den 5. ferieuken er inntatt)

Lønnsutviklingen for 2019 – prognoser fra andre institusjoner

Prognosene for lønnsutviklingen for 2019 fra Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank, Finansdepartementet og andre finansinstitusjoner ligger i området 3,0 % til 3,3 %.

Spørsmål til ovennevnte kan rettes direkte til Torgeir Kroken, tlf. 47 47 76 77.