Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 – fast ansettelse og innleie fra bemanningsbyråer

Fra 1. januar 2019 er fast ansettelse definert i arbeidsmiljøloven. Det er også foretatt endringer vedrørende innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Nedenfor kan du lese om hva endringene betyr.

1. Definisjon av fast ansettelse

Det tas inn en definisjon av "fast ansettelse" i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. Med fast ansettelse menes at (i) arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset, (ii) at lovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelder (arbeidsmiljøloven kap. 15) og (iii) at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang."

Endringen medfører at såkalte "nulltimerskontrakter" hvor arbeidstakeren på papiret er fast ansatt med 0 timer og tilkalling etter behov ikke kan videreføres uten å komme i strid med bestemmelsen.

Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å gå igjennom sine rutiner for bruk av tilkallingshjelp, og at virksomheten sørger for å rydde opp i kontraktsforhold av ovennevnte art om slike måtte eksistere.

SAMFOs mal for avtale om tilkallingshjelp, som er tilgjengelig på SAMFOs hjemmeside, kan fortsatt benyttes. Avtalen er en rammeavtale, der hver enkel tilkalling er en midlertidig tilsetting. Til malen medfølger en veileder til arbeidsgivers bruk.

Avtalen er oppdatert 21. november 2018, og det anbefales at denne versjonen lastes ned og implementeres i virksomhetens maler.

2. Tydeliggjøring av informasjon om arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav j) om lengden og plasseringen av arbeidstiden er endret for å tydeliggjøre krav til informasjon om når arbeidet skal utføres. Slik informasjon kan også gis gjennom informasjon om og henvisning til en arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven § 10-3 eller til annen arbeidsplan/ordning. SAMFOs maler på arbeidsavtaler som er tilgjengelige på SAMFOs hjemmeside oppfyller kravet.

3. Innleie fra bemanningsforetak

Etter gjeldende regler kan innleie fra bemanningsforetak skje i to tilfeller etter arbeidsmiljøloven § 14-12:

  • I samme utstrekning det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav a til e. (dvs. ikke bokstav f)
  • I innleievirksomhet som er bundet av tariffavtale, når arbeidsgiver og tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder har inngått skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie etter § 14-12 annet ledd. I så fall skal betingelsene i punktet ovenfor ikke være oppfylt

Dagens lovtekst inneholder ikke krav til hva slags tariffavtale som må foreligge. Med virkning 1. januar 2019 vil kun bedrifter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (10 000 medlemmer), ha adgang til å inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.

Hvis bedriften er bundet av tariffavtale der SAMFO er part på arbeidsgiversiden og allerede har inngått avtale med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd, vil regelendringen ikke ha betydning.

Det er vedtatt overgangsregler for bedrifter som før 1. januar 2019 hadde etablert avtale med tillitsvalgte uten at kravet om innstillingsrett i § 14-12 annet ledd er oppfylt. Her gis lovendringen først virkning fra 1. juli 2019 når det gjelder konkrete innleieforhold som allerede eksisterte 1. januar 2019.

For øvrig skal innleiebedrift og bemanningsforetak på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at innleiebedriften er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte.

Skrevet av Laust K. Poulsen, advokat i SAMFO