0.0/14 Generelt, 3.3/3 Styreledere

Påminnelse om SAMFOs ordinære generalforsamling 2019 – oppnevning av representanter og forslag som ønskes behandlet

Det vises til nyhetsbrev 0.0-10 "Generelt" datert 24. juni 2019 og vi vil påminne medlemsbedriftene om oppnevning av representanter og innsending av forslag som ønskes behandlet.

Generalforsamling skal avholdes den 19. november 2019 på Park Inn Hotell på Gardermoen. Selve arrangementet starter med lunsj kl 1130. Nærmere informasjon sendes ut med innkallingen til generalforsamlingen.

Generelt:

Årsaken til at generalforsamlingen gjennomføres i november, er at styret har gjennomført en utredning om SAMFOs framtid. Bakgrunnen for dette er i hovedsak knyttet til forhold rundt de sentrale tariffoppgjørene de siste årene. Flere alternativ for SAMFO er vurdert, herunder en løsning der SAMFO opphører å eksistere som selvstendig organisasjon (oppløsning), men hvor SAMFOs tjenestetilbud videreføres i en annen arbeidsgiverorganisasjon.

Før 19. oktober vil det bli sendt ut en skriftlig redegjørelse for de alternativ som er vurdert og en anbefaling fra styret. Dersom styret anbefaler at generalforsamlingen fatter beslutning om oppløsning av SAMFO, vil styret samtidig gi en anbefaling om hvilken annen arbeidsgiverforening styret mener best ivaretar de hensyn som begrunner en eventuell oppløsning av SAMFO og framtidig tilknytning til denne.

Under forutsetning om at den ordinære generalforsamlingen fatter et vedtak om oppløsning må det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtak. Denne vil eventuelt gjennomføres den 28. november 2019. Egen innkalling vil eventuelt sendes umiddelbart etter at ordinær generalforsamling er gjennomført.

Bestemmelsene vedrørende generalforsamlingen står i SAMFOs vedtekter, og da særlig i §§ 7-10.

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER

Hvem kan oppnevnes som representant?

Bestemmelsen står i vedtektene § 7, annet ledd «Som utsendinger til generalforsamlingen og medlemmer/varamedlemmer av styret kan bare velges personer som enten er medlemsvalgt styremedlem eller er ansatt i den øverste ledelsen i en medlemsbedrift.»

Med «øverste ledelsen i en medlemsbedrift» menes daglig leder og de som er ansatt i ledelsen og rapporterer direkte til daglig leder.

Det er bare fast møtende medlemsvalgte styremedlemmer som kan oppnevnes som representant. Ansattes representanter i styret kan ikke oppnevnes som representant.

For hvilken periode oppnevnes representanten, og hva kan bringe vervet som representant til opphør?

Bestemmelsen står i vedtektene § 8, fjerde ledd:

«Vervet som representant innehar vedkommende hele generalforsamlingsperioden, så lenge vedkommende er medlemsvalgt styremedlem eller ansatt i medlemsbedriftens øverste ledelse».

«Generalforsamlingsperioden» vil si perioden fra generalforsamlingen 19. november 2019 og fram til påfølgende ordinære generalforsamling – som avholdes i 2021 dersom ikke annet vedtas på generalforsamlingen i 2019.

Dersom den oppnevnte representant ikke lenger er ansatt i medlemsbedriftens øverste ledelse eller trer ut av medlemsbedriftens styre, opphører vervet som representant. I slike tilfeller må det oppnevnes ny representant.

Hvor mange representanter kan medlemsbedriften ha/sende?

Bestemmelsen om antallet representanter står i vedtektene § 8, første ledd:

Til generalforsamlingen kan hver medlemsbedrift eller gruppe av medlemsbedrifter som i følge siste årsoppgave til SAMFO hadde:

fra 50 tom 100 årsverk - stille med 1 stemme/representant

fra 101 tom 400 årsverk - stille med 2 stemmer/representanter

fra 401 tom 800 årsverk - stille med 3 stemmer/representanter

fra 801 tom 1200 årsverk - stille med 4 stemmer/representanter

over 1200 årsverk - stille med 5 stemmer/representanter

Medlemsbedrifter som fusjonerer legger det samlede antall årsverk fra året før generalforsamlingen til grunn.

Det er antallet årsverk året før generalforsamlingen som skal legges til grunn for å fastslå hvor mange representanter som medlemsbedriften kan velge å stille med. For generalforsamlingen i 2019 er det antallet årsverk pr. 31.12.2018 som blir lagt til grunn.

Melding om oppnevnte representanter

Medlemsbedriftene må senest en måned før generalforsamlingen sende inn navneoversikt til SAMFO på representanter til generalforsamlingen, jf. vedtektene § 8, tredje ledd. Navneliste må derfor senest sendes senest 19. oktober 2019 og meldingen må være undertegnet av styreleder. Skjema som skal brukes for å informere SAMFO om oppnevnte representant(er) følger vedlagt. Melding kan sendes SAMFO pr. brev eller e-post.

FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Bestemmelsen om dette finner en i vedtektene § 9, fjerde ledd:

«Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret senest 2 – to – måneder før generalforsamlingen holdes. Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne fristen. Bare medlemsbedrifter kan sende inn forslag.»

Forslag som en medlemsbedrift ønsker skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til SAMFO senest 19. september 2019. Forslag skal være undertegnet av styrets leder eller den som styret har bemyndiget.

VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

På generalforsamlingen i 2017 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Thor Eek, NBBL

Gøril Joys Johnsen, Coop Norge SA

Arild Sørlien, Coop Nordvest SA

Varamedlemmer:

Tore Klovning, Coop Sørvest SA

Jan Ivar Alsèn, Coop Finnmark SA

Henning Lauridsen, NBBL

SKISSE TIL PRORAM FOR GENERALFOSAMLINGSDAGEN

Styret har lagt følgende skisse til program som vi allerede nå legger fram selv om foredragsholdere ikke er endelig avklart. Endelig program sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

11:30 Lunsj

12:30 Generalforsamlingen gjennomføres.

14:30 Møteslutt

Er det spørsmål til ovennevnte er det bare å ta kontakt!