Avvikling av restferie

De ansattes rett til ferie reguleres i ferieloven (lovbestemt ferie) og SAMFOs tariffavtaler (avtalefestet ferie). Og som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at de ansatte avvikler sin ferie i henhold til lov og avtaleverk. Her kommer en påminnelse om de ansattes rettigheter og hva du bør gjøre nå.

Feriens lengde (feriefritid) og plassering

Ferieloven gir rett til 25 virkedager ferie. Tariffavtalene gir rett til ytterligere fem virkedager ferie (avtalefestet ferie). De ansatte har dermed rett på feriefritid i 5 uker eller 30 virkedager.

Arbeidstakere over 60 år har lovfestet rett til 6 tilleggsdager (31 virkedager). Disse har dermed rett på feriefritid i totalt 6 uker eller 36 virkedager. Tilleggsdagene gis første gang i det ferieåret man fyller 60 år.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Du kan altså ikke avvikle ferie på helligdager og ansatte kan «spare» feriedager ved å avvikle ferie tider av året der det inngår helligdager, f.eks. i påsken. Deltidsansatte har imidlertid ikke krav på flere feriedager enn det som tilsvarer deres stillingsprosent.

Feriefastsetting og tiden for avvikling av ferien

Den ansatte kan kreve at minst 18 virkedager (3 uker) gis i sammenheng i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). De 12 resterende virkedagene (2 uker), kan den ansatte kreve delt opp i to enkeltuker. Det er imidlertid fullt mulig å bli enig om den ansatte om en annen ordning, f.eks. slik at ferien deles opp i frittstående enkeltdager eller at all ferien samles slik at den ansatte kan gjennomføre en lenger reise i vinterhalvåret.

Arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie bestemmer selv plasseringen av den sjette ferieuken, med mindre annet er skriftlig avtalt. Avvikling av ekstraferien skal imidlertid varsles minst to uker i forveien. I de fleste av våre overenskomster er det i tillegg avtalt at ekstraferien ikke kan kreves lagt til et tidspunkt som vil skape vesentlige vanskeligheter for driften eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet.

I god tid før ferien skal avvikles, skal arbeidsgiver drøfte plasseringen med den enkelte ansatte eller med tillitsvalgte (kollektiv drøftelse). Dersom det ikke oppnås enighet, er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie i overensstemmelse med lov og tariffavtale.

SAMFO erfarer at mange er gode til å sette opp de ansatte i en sommerferieplan, men at det kan glippe i forhold til restferien etter sommerferien. Særlig vanskelig synes det å være der arbeidstaker av en eller annen grunn (f.eks. sykdom) likevel ikke har avviklet ferie i henhold til oppsatt plan for sommerferien.

Feriefritiden skal avvikles i ferieåret

Den ansatte kan kreve å få ferien sin avviklet i løpet av ferieåret. I tillegg har den ansatte krav på å bli underrettet om når ferien skal tas så tidlig som mulig, og senest 2 måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Dersom du ikke justerer ferieplanen nå, kan du dermed oppleve at ansatte som av en eller annen årsak har feriedager igjen i november, med loven i hånd, kan kreve å få avvikle sin restferie før nyttår. En ansatt kan da f.eks. kreve å få avvikle sin ferie i de mest travle ukene rett før jul. Du kan ikke pålegge den ansatte å vente med ferieavviklingen til neste år. Og det er heller ikke anledning til å avtale at feriefritiden frafalles mot ekstra betaling.

Ferieloven åpner for at inntil 12 virkedager ferie (2 uker) kan avtales overført til neste år. Avtalen skal i så fall være skriftlig. Det kan også avtales at den avtalefestede ferie (5 virkedager) overføres helt eller delvis til neste ferieår. Arbeidsgiver kan ikke overføre restferien mot den ansattes vilje.

Lovbestemte feriedager som i strid med ferieloven ikke er avviklet i løpet av ferieåret, overføres automatisk til det påfølgende ferieår. Dette gjelder også lovbestemt ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon.

Fastsett restferien nå

SAMFO anbefaler ledere med personalansvar om å skaffe seg en oversikt over restferie de ansatte har etter sommerferien er avviklet. Ansatte som har restferie må få beskjed om at den skal avvikles før nyttår og en frist for å melde fra når de ønsker å avvikle sin restferie. Dersom de ansatte ønsker å avvikle ferie på tidspunkter som er vanskelig for virksomheten, anbefaler SAMFO at man går i dialog med den ansatte om dette. Men i ytterste konsekvens kan arbeidsgiver beslutte at ferien skal avvikles til et annet tidspunkt enn det arbeidstaker ønsker. Inngå eventuelt skriftlig avtale med den enkelte ansatte om overføring av ferie til neste år totalt maks 17 virkedager). Det må deretter settes opp en ny ferieplan for resten av året som de ansatte gjøres kjent med så snart som mulig.

Hvis du vil vite mer om regelverket for ferieavvikling kan du lese vårt nyhetsbrev 0.0/6 GENERELT fra 2016 her.